Agile Games

Tell me and I will forget, Show me and I may remember, Involve me and I will understand” (Confucius, 450BC)

Agile Games zijn vormen van simulatie. Oftewel, een nabootsing van een deel van de werkelijkheid met als doel te kunnen werken of oefenen in een beschermde omgeving. Het biedt een omgeving die enerzijds een actieve betrokkenheid vraagt en anderzijds ruime gelegenheid biedt tot reageren op veranderende omstandigheden

Agile games zijn fysieke spellen om op een speelse en ludieke wijze mensen (testers, ontwikkelaars, business, managers, et cetera) agile principes te laten ervaren. Een thema wordt hiervoor uit zijn de context gehaald om er in groepsverband mee aan de slag te gaan.

Bestaande didactische concepten (bijvoorbeeld competentieleren of casusgebaseerd leren) zorgen dat de lerende actief deelnemt (en dus in belangrijke mate zelf de regie heeft over de eigen leeractiviteiten). Agile Games sluiten hierbij perfect aan. Ze maken het leren niet alleen leuker of aantrekkelijker, maar zorgen voor een indringender leerervaring

Internetbronnen voor Agile Games